RODO

T

To jest informacja dla Ciebie jako klienta dokonującego zakupu za pośrednictwem strony www.zarzadzajacy.pl

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Benedykt Ożóg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZARZĄDZAJĄCY.PL BENEDYKT OŻÓG, 36-050 Sokołów Małopolski, adres email: b@zarzadzajacy.pl, m@zarzadzajacy.pl, d@zarzadzajacy.pl numer telefonu: 608 617 240, 783 917 240, 726 617 240 (dalej: Administrator Danych Osobowych).
 2. Wszelkie dane osobowe Administrator Danych Osobowych przetwarza w celu podjęcia działań przed nawiązaniem współpracy, a także w celu związanym ze współpracą, w tym realizacją praw
  i obowiązków wynikających z umowy, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości.
 3. Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
  1. Zawarta umowa lub działania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy chcą Państwo nawiązać współpracę z Administratorem Danych Osobowych lub w przypadku gdy na podstawie umowy nawiązano współpracę,
  2. Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na Administratora Danych Osobowych obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
  3. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizuje Administrator Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje Administrator Danych Osobowych będzie przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń (cele archiwalne).
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi finansowo-księgowe, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator Danych Osobowych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator Danych Osobowych będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez:
  • okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze),
  • lub okres przedawnienia potencjalnych roszczeń Administratora Danych Osobowych lub Państwa związanych ze współpracą, ustalony zgodnie z przepisami prawa,
  • lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać),
  • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
 10. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usług.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.