Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w relacjach biznesowych

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w relacjach biznesowych

Komunikacja pomiędzy zespołem, jak również partnerami biznesowymi jest bardzo ważna dla wspólnych celów i założeń. Jakie znaczenie ma komunikacja interpersonalna dla kontaktów biznesowych?

Czym jest komunikacja interpersonalna?

 

Komunikacja interpersonalna jest zjawiskiem, które towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie.  Są to wszystkie komunikaty, które człowiek wystosowuje wobec drugiego człowieka (interpersonalny = międzyludzki). Są to nie tylko wypowiedziane słowa, ale też wszelkie gesty, mimika czy postawa ciała. Aby komunikat miał właściwą formę i mógł zaistnieć, potrzebny jest nadawca, odbiorca i sposób przekazania informacji. Istnieją trzy podstawowe rodzaje komunikacji interpersonalnej, którą posługiwać się można również w sytuacjach zawodowych: komunikacja werbalna, oparta na wypowiadaniu komunikatów oraz komunikacja niewerbalna, czyli gesty, które wykonuje człowiek, a nawet ton głosu, jakim wypowiada komunikaty.

 

Co jest najważniejsze w komunikacji interpersonalnej?

 

Aby uniknąć nieporozumień w komunikacji interpersonalnej, przekazywane informacje powinny być jasne. Efektywna komunikacja to taka, w której treść przekazu jest odebrana zgodnie z tym, jakie były intencje nadawcy komunikatu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zjawisko to ma ogromny wpływ na to, czy firma osiągnie sukces na rynku czy nie.

 

Wpływ komunikacji interpersonalnej na sprawy biznesowe

 

Komunikacja w sprawach biznesowych odgrywa kluczową rolę dla całej firmy. Zarządzający powinien mieć tego świadomość, więc dobrze, jeśli znajdzie on optymalny sposób na porozumiewanie się zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Od odpowiedniego formułowania i przekazywania komunikatów zależą niektóre decyzje podejmowane przez Szefów firm. Istotnymi formami komunikacji w relacjach biznesowych są negocjacje biznesowe, prezentacje i przemówienia. Za pomocą przemówień, osoba Zarządzająca najczęściej ma przekonać do pewnej idei zgromadzonych słuchaczy. W tym przypadku, dużą rolę odgrywa treść przekazu, lecz nie tylko. Dobrze, jeśli Zarządzający ma na uwadze sam kanał przekazu, czyli dykcję, jak również modulację głosu. Celem w przemówieniach biznesowych jest wzbudzenie przychylności zgromadzonych. Do przemówień biznesowych zalicza się zarówno te wewnątrzfirmowe, jak i zewnętrzne, kierowane chociażby do partnerów biznesowych.

 

Pozostałe rodzaje komunikacji, a ich przekaz

 

Innymi rodzajami komunikacji interpersonalnej są prezentacje biznesowe. Mają one charakter głównie perswazyjny. Ich rolą jest przekonanie do zakupu oferowanych produktów lub skorzystanie z usług. Aby przeprowadzić efektywną prezentację, potrzebne są dostateczne umiejętności interpersonalne, jak również doskonałe opanowanie głosu. Najważniejszym rodzajem komunikacji interpersonalnej w sytuacjach biznesowych, są spotkania „w cztery oczy”. W tym przypadku trzeba zrozumieć osobę z którą prowadzi się rozmowę, jak również nawiązać efektywny dialog. Dialog może mieć formę negocjacji, które występują na każdym etapie funkcjonowania firmy. Cel negocjacji zostaje spełniony, kiedy strony osiągają zgodę interesów. Jest to niełatwa sytuacja, ponieważ proces negocjacyjny często może zaskakiwać obydwie strony.

Komunikacja interpersonalna to nieodłączna część kontaktów biznesowych. Duże znaczenie ma zarówno kontakt na linii Zarządzający – pracownik, jak również Szefów poszczególnych firm. Ważne jest nie tylko to, w jaki sposób wypowiada się Zarządzający, ale też jego mimika twarzy, ubiór czy ogólne zachowanie.